Vaca­tu­res

Afmon­ta­ge­me­de­wer­ker

Func­tie­om­schrij­ving

Als afmon­ta­ge­me­de­wer­ker bij Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek ben je met een team gemo­ti­veer­de collega’s con­ti­nu bezig met het ver­vaar­di­gen van kozij­nen, ramen, deu­ren en schuifpuien.

Func­tie-eisen: 

Onze voor­keur gaat uit naar iemand met een oplei­ding of erva­ring in een tim­mer­fa­briek of bouw­be­drijf of affi­ni­teit hier­mee. Ook school­ver­la­ters mogen reageren.

Wij bie­den:

  • Een full­ti­me dienstverband
  • Sala­ris con­form CAO — timmerindustrie
  • Goe­de secun­dai­re arbeidsvoorwaarden
  • Een pret­ti­ge werksfeer

Sol­li­ci­te­ren of meer weten?

U kunt uw sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van cv, rich­ten aan:

Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek b.v.
t.a.v. per­so­neels­za­ken
Post­bus 730
4116 EZ Buren

Of mai­len naar: personeelszaken@dorrestijn.com