Over ons

Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek is een fami­lie­be­drijf dat al sinds 1979 werk­zaam is bin­nen de tim­mer­in­du­strie. Wij pro­du­ce­ren kozij­nen, ramen en deu­ren voor aan­ne­mers, zzp-ers en par­ti­cu­lie­ren. Inmid­dels is de der­de gene­ra­tie werk­zaam bin­nen ons bedrijf.

De bouw is con­ti­nu in bewe­ging. Wij gaan hier graag in mee. Sinds eind 2020 zijn wij dan ook in het bezit van onder ande­re een Wei­nig Con­turex. Ons gereed­schap is daar­door zo uit­ge­breid dat wij alle kozij­nen, ramen en deu­ren kun­nen pro­du­ce­ren, onge­acht de moei­lijk­heids­graad. Of het nu gaat om draai­kiepra­men of authen­tie­ke deu­ren voor een monu­men­taal pand.

De fabriek is zoda­nig inge­richt dat wij serie­ma­ti­ge pro­duc­tie snel kun­nen ver­wer­ken, maar ook voor enke­le stuks of spe­ci­a­le pro­duc­ten staan wij graag voor u klaar.

Met onze geheel ver­nieuw­de pro­duc­tie­lijn garan­de­ren wij een kor­te lever­tijd en dat tegen een scher­pe prijs.

Meer dan 40 jaar ervaring

Ver­nieuw­de productiestraat

Eind 2020 heb­ben wij onze gehe­le pro­duc­tie­straat ver­nieuwd, inclu­sief de spuiterij.

Dank­zij deze inves­te­ring leve­ren wij pro­duc­ten van de hoog­ste kwa­li­teit met een hele snel­le levertijd.

Bekijk de video voor een impres­sie van onze timmerfabriek.

 

 

 

 

 

 

Laat­ste projecten

Woning te Maurik

Woning te Maurik

Boven­staand ziet u een com­ple­te houtske­let­bouw woning te Mau­rik. Voor deze woning heb­ben wij de kozij­nen, ramen, deu­ren en lui­ken geleverd.Ook de kap, HSB-ele­men­ten en gevel­be­kle­ding ‘Zweeds Rabat’ zijn door ons gele­verd en bevestigd.

Schaaps­kooi te Zuilichem

Schaaps­kooi te Zuilichem

Van een scha­pen­han­de­laar uit Zui­li­chem, kre­gen we de opdracht om alle kozij­nen, ramen en deu­ren te leve­ren voor deze authen­tie­ke schaapskooi.

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw
  • Reno­va­tie

Spe­ci­a­list in:

  • Kozij­nen
  • Ramen
  • Deu­ren

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Volg ons