Over ons

Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek is een fami­lie­be­drijf, dat al sinds 1979 werk­zaam is bin­nen de tim­mer­in­du­strie. Wij pro­du­ce­ren hoofd­za­ke­lijk kozij­nen, ramen en deu­ren voor aan­ne­mers, zzp-ers en par­ti­cu­lie­ren. Inmid­dels is de der­de gene­ra­tie werk­zaam bin­nen ons bedrijf.

De bouw is con­ti­nu in bewe­ging. Wij gaan hier graag in mee. Sinds eind 2020 zijn wij dan ook in het bezit van onder ande­re een Wei­nig Con­turex. Ons gereed­schap is daar­door zo uit­ge­breid dat wij alle kozij­nen, ramen en deu­ren kun­nen pro­du­ce­ren, onge­acht de moei­lijk­heids­graad. Of het nu gaat om draai-/kiepra­men of authen­tie­ke deu­ren voor een monu­men­taal pand.

De fabriek is zoda­nig inge­richt dat wij serie­ma­ti­ge pro­duc­tie snel kun­nen ver­wer­ken, maar ook voor enke­le stuks of spe­ci­a­le pro­duc­ten staan wij graag voor u klaar.

Met onze geheel ver­nieuw­de pro­duc­tie­lijn garan­de­ren wij een kor­te lever­tijd en dat tegen een scher­pe prijs.

Meer dan 40 jaar ervaring

Recen­te projecten