Over ons

Sinds 2019 is Dor­res­tijn Pre­fab geves­tigd aan de Hul­ster­staat in Buren. Hier pro­du­ce­ren wij hoofd­za­ke­lijk HSB ele­men­ten, kap­pen en dak­ka­pel­len. Wij leve­ren voor­al aan aan­ne­mers en bouw­be­drij­ven, maar ook als par­ti­cu­lier kunt u bij ons terecht.

Het teken­werk heb­ben wij in eigen beheer. Op deze manier kun­nen wij alles, tot in detail, zelf uitwerken.

De pro­duc­ten wor­den vol­le­dig in onze hal gepro­du­ceerd en kant en klaar afge­le­verd op de bouw. In over­leg met de klant, kan de mon­ta­ge van de pro­duc­ten door onze mede­wer­kers van de bui­ten­dienst gedaan wor­den. Ook de bouw van een CLT – woning behoort tot de moge­lijk­he­den van Dor­res­tijn Pre­fab. Bekijk onze pro­jec­ten voor een voor­beeld hier­van. Het groot­ste voor­deel van pre­fab bou­wen is de kor­te bouw­tijd, door­dat de pro­duc­ten voor­af tot in de punt­jes afge­werkt worden.

Bou­wen met CLT

Sinds 2020 bou­wen we bij Dor­res­tijn Pre­fab ook met CLT. In plaats van HSB — ele­men­ten wordt er CLT gebruikt. Het CLT wordt gebruikt voor de wan­den en de verdiepingsvloer.

In de video hier­naast ziet u hoe de bouw van een der­ge­lij­ke woning in zijn werk gaat. Dit is ons eer­ste CLT — bouw­pro­ject. Ook de kap van dit pro­ject is door ons gepro­du­ceerd en gemonteerd.

http://youtu.be/bNQIcB9oPTs

Laat­ste projecten

14 wonin­gen Leerdam

14 wonin­gen Leerdam

Voor boven­staand pro­ject in Leer­dam heb­ben we de dak­ka­pel­len en de kappen…

8 wonin­gen Maurik

8 wonin­gen Maurik

We zijn gestart met de mon­ta­ge van de kap­pen van 8 wonin­gen in Mau­rik. De…

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw

Spe­ci­a­list in:

  • Dak­ka­pel­len
  • Kap­pen
  • HSB — elementen

Con­tact

Hul­ster­straat 4a
4116 EZ Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com