Mon­ta­ge­me­de­wer­ker buitendienst

Wij zijn op zoek naar een flexi­be­le, gemo­ti­veer­de werk­ne­mer om ons team te ver­ster­ken. Onze voor­keur gaat uit naar iemand met erva­ring bij een bouw­be­drijf, maar ook school­ver­la­ters vra­gen wij te solliciteren.

Als mon­ta­ge­me­de­wer­ker in de bui­ten­dienst van Dor­res­tijn Pre­fab ben je voor­al werk­zaam op de bouw. Je mon­teert over het alge­meen HSB – ele­men­ten en kap­pen, maar bent ook in staat om ande­re werk­zaam­he­den te verrichten.

Wij bie­den:

  • Een full­ti­me dienstverband
  • Sala­ris con­form CAO (tim­mer­in­du­strie)
  • Goe­de secun­dai­re arbeidsvoorwaarden
  • Een pret­ti­ge werksfeer

Sol­li­ci­te­ren of meer weten?

U kunt uw sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van cv, rich­ten aan:

Dor­res­tijn Pre­fab b.v.
t.a.v. per­so­neels­za­ken
Post­bus 730
4116 EZ Buren

Of mai­len naar: personeelszaken@dorrestijn.com