Hef­truck­chauf­feur
Func­tie­om­schrij­ving

Wij zijn opzoek naar iemand die, bin­nen ons bedrijf, ver­ant­woor­de­lijk wordt voor laden en los­sen van de goe­de­ren en onze pro­duc­ten: half­fa­bri­ca­ten en gereed pro­duct. Ook het inter­ne trans­port valt hier­on­der. Hier­naast draag je zorg voor orde en net­heid van terrein.

Func­tie-eisen: 

Je bent in het bezit van een hef­truck rij­be­wijs en hebt eni­ge erva­ring. Je bent gewend om zelf­stan­dig te werken.

Wij bie­den:

  • Een full­ti­me dienstverband
  • Sala­ris con­form CAO — timmerindustrie
  • Goe­de secun­dai­re arbeidsvoorwaarden
  • Een pret­ti­ge werksfeer

Sol­li­ci­te­ren of meer weten?

U kunt uw sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van cv, rich­ten aan:

Dor­res­tijn Pre­fab b.v.
t.a.v. per­so­neels­za­ken
Post­bus 730
4116 EZ Buren

Of mai­len naar: personeelszaken@dorrestijn.com